Постерна сесия - 2012

Изисквания за участие в постерна сесия на

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА
научно-практическа конференция по Болнична фармация
на ТЕМА


“Болничната фармация в България – настояще и бъдеще”
19-21 октомври 2012 г., гр. Пловдив, хотел „Империал 4 *”1. Всички членове на ПОБФБ и регистрирани участници в конференцията могат да изпратят резюме и да участват с постер в постерната сесия на 20 октомври 2012 г.
2. Постер и резюме към него могат да съдържат собствено проучване, споделен опит или особености на практиката на болничната фармация, теоретична разработка или преглед на литературата по актуален проблем по тематиката на конференцията.
3. Оценяване – комисия, съставена от представители на академичните среди и ПОБФБ ще оцени представените постери и първите три от тях ще бъдат отличени. Това дава възможност за представяне на постерите на Европейския конгрес по болнична фармация през 2013 г. от квотата на ПОБФБ.

4. Изисквания към резюмето
1. Резюмето трябва да бъде в обем до една стандартна страница (1800 знака), разредка 1,5, шрифт Times New Roman, размер 12, полета 2,5 см от всички посоки на страницата и да съдържа – заглавие, автор(и), име и адрес на институцията/болницата, електронна поща или адрес за кореспонденция, основен текст и 3-5 ключови думи. Не използвайте болдиран шрифт, италик, таблици, фигури и други специални символи.
2. Срок за представяне на резюметата 14.09.2012 г., вкл.
3. Резюметата трябва да се изпратят в електронен вид на адрес: ilko.getov@gmail.com, kraeff@gmail.com
4. Резюметата ще бъдат публикувани в материалите на конференцията и ще бъдат качени на страницата на ПОБФБ в интернет.
5. Изисквания към постера
1. Размери на постера – 70 см ширина и 100 см височина.
2. Право на авторите е да изберат качеството и вида на печата.
3. Организационният комитет не отговаря за постери, които останат неприбрани след края на постерната сесия или бъдат повредени по време на сесията.Към 15.10.2012 г., са постъпили и са одобрени следните заявки за участие в постерната сесия:
1. Лилия Валериева Богданова, ФФ-София, ІV-ти курс, тема: Ролята на болничния фармацевт в клиничните проучвания
2. Албена Яниславова Желязкова, ФФ-Пловдив, ІV-ти курс, тема: Болничната фармация в България - съвременна мисия и перспективи
3. Даниела Кирилова Димитрова, ФФ-София, ІV-ти курс, тема: Биомагнитни наночастици и тяхното приложение като носители на лекарствени средства 
4. Цветелина Тодорова Тодорова, ФФ-София, V-ти курс, резюме: Преглед на критичните моменти в развитието на болничната фармация в България

blog comments powered by Disqus