Световна конференция на FIP за бъдещето на професионалните фармацевти в болничната помощ

Окончателни препоръки от Базел – 4-ти декември 2008 г.
Consensus
Домакин на Световната конференция за бъдещето на професионалните фармацевти в болничната помощ бе Секцията на професионалните фармацевти в болничната помощ към FIP, в рамките на 68-мия годишен конгрес на Международната фармацевтична организация (FIP). Общо 348 професионални фармацевти в болничната помощ, представляващи 98 страни, се срещнаха на 30 и 31 август 2008 г. в Базел, Швейцария и успешно разработиха настоящите консенсусни препоръки, отразяващи преобладаващите сред гилдията виждания за практиката в болничната среда.

Преди конференцията председателстващите, ангажирани от Секцията на професионалните фармацевти в болничната помощ (СПФБП) към FIP, подготвиха обзори на литературата по всяка от шестте теми, обхващащи всички области на процеса на използване на медикаменти в болниците, включително доставките на лекарства, подготовката и разпространението, изписването, приложението на лекарствата и наблюдението на действието им при пациентите. Освен това бяха разгледани въпроси, свързани с човешките ресурси и обучението. Безопасността на медикаментите бе важно съображение при разработката на всички консенсусни препоръки. Всеки председателстващ също подготви проекти на консенсусни препоръки за разглеждане. Преди Конференцията всички проекти на материали бяха разпространени сред работните групи, съставени от официални представители и други участници и бе проведен „виртуален диалог“. Членовете на работните групи обмениха бележки и предложения по проектите по електронна поща, което позволи много от препоръките да бъдат в напреднал етап на подготовка преди срещата в Базел.
 
Няколко основни препоръки, покриващи съществени виждания за практиката в болничните аптеки, но не специфични за всяка от темите на шестте работни групи, бяха добавени преди Конференцията.

При откриването на Конференцията всеки от председателстващите направи кратко представяне по темата си и проекта си за консенсусни препоръки, давайки възможност на всички участници да обмислят разглежданите теми. След това участниците се разделиха по заседания на работните групи, където се проведоха подробни обсъждания и дебати, с които се стигна до окончателните проекти за препоръки. Председателстващите, членовете на Управителния комитет на СК и служителите на СПФПБ допълнително прецизираха препоръките след заседанията на работните групи и след това всички препоръки бяха разгледани от общото събрание на участниците на следващия ден.

При заседанието за гласуване в неделя, 31-ви август 2008 г., бе приложена система за отчитане реакция на аудиторията за събиране на гласове по всяка препоръка, както тя бе прочетена от председателстващия, ръководил дискусията по тази тема. Гласуващите делегати използваха скалата на Ликерт с 4 точки, с предварително определени типови отговори (А - пълно съгласие с препоръката; В - съгласие; С - несъгласие; D - пълно несъгласие с препоръката) за гласуването по всяка препоръка. Като консенсус в подкрепа на всяка препоръка предварително бе определено повече от 50% от подадените гласове да бъдат “пълно съгласие” или “съгласие”.

При гласуването по време на Конференцията, всички 74 първоначални препоръки бяха одобрени с консенсус от над 50 % в подкрепа (пълно съгласие или съгласие). Общо 82 държави подадоха глас поне по 1 препоръка. Средно за всички препоръки, бяха подадени по 64,1 гласа на препоръка. Общо 14 страни гласуваха по всички препоръки, а други 10 страни гласуваха по всички препоръки без 1. Общо за всички препоръки средното равнище на консенсус ( делът на гласовете, подадени като “пълно съгласие” или “съгласие” ) бе 97,5%. От 5 259 подадени гласа само 111 бяха “несъгласие” и 22 – “пълно несъгласие”. От всички подадени гласове 3 821 (62,8%) бяха “пълно съгласие”, а 1 314 (21,7%) бяха “съгласие”. По общо 26 препоръки (35%) имаше 100% консенсус ( “пълно съгласие” или “съгласие” ). Минималното равнище на консенсус за всички препоръки бе 90,4%.

След Конференцията и на основата на обратната информация, получена от делегатите и другите участници, две двойки от първоначалните 74 препоръки бяха обединени, една препоръка бе преразгледана и бяха добавени три нови препоръки. Тези промени бяха представени на всички делегати за гласуване по електронна поща и резултатите са включени тук заедно с първоначалните препоръки, които не са променяни. Общо 75 препоръки съставляват окончателните препоръки от Базел.

Световната конференция на FIP за бъдещето на професионалните фармацевти в болничната помощ бе в процес на планиране от почти 3 години, през който период бе проведено проучване на практиката в болничните аптеки. Проучването, описващо естеството и обхвата на аптечната практика по цял свят, включи отговори от 85 страни, представляващи 83% от населението на света. Всички одобрени консенсусни препоръки, заедно с обзори на литературата на основа клинични данни в подкрепа на препоръките, ще бъдат публикувани в началото на 2009 г. в специална притурка към „Американския журнал на аптеките в здравната система“. Свободен достъп до пълните материали ще бъде възможен чрез страницата в Интернет на уебстраницата на Журнала.

За повече информация относно Световната конференция, вж. страницата в Интернет на Конференцията на адрес: www.fip.org/globalhosp.
 
Можете да свалите пълният материал, в оригинал и превод на български, по-долу в края на статията.


download
Файлове за сваляне:


FinalBaselStatements_20081204_en_Formatted.pdf (English)
FinalBaselStatements_20081204_bg_Formatted.pdf (Български)
blog comments powered by Disqus