Първа Национална Конференция по болнична фармация

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД БОЛНИЧНАТА ФАРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

12-14 октомври 2007, гр. София

НАУЧНА СЕСИЯ

Stacks Image 169
Stacks Image 1261
Несъвместимости при инфузионната терапия – пленарен доклад

Проф. Р. Грьонинг, Директор на Институт по фармацевтична технология, гр. Мюнстер, Германия
Stacks Image 1469
Stacks Image 1526
Информационни потоци и документи в болничната аптека

доц. Г. Петрова, д.ф.н. ФФ - МУ-София
Stacks Image 1592
Информационни системи в болничните аптеки - възможности и проблеми

маг. фарм. Светла Георгиева
Stacks Image 1662
Stacks Image 1666
Показатели за състоянието на болничните аптеки

доц. И. Гетов, д.ф.н. ФФ - МУ София
Stacks Image 1718
Акредитационни процедури в болничните аптеки

маг. фарм. Нина Първанова
Stacks Image 1774
Нови елементи в ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти

д-р Нина Ръсина, Нач. Отдел "Лекарствена политика", МЗ