Нови членове няма да се приемат от 01.07. до 07.10.2018.
Възникване на членствено правоотношение (Устав на ПОБФБ)
Чл.25 (1) Всеки правоспособен фармацевт, който работи в областта на болничната фармация, както и други фармацевти пряко свързани с болничната дейност, могат да отправят молба за членство до Управителния съвет на Организацията. (2) Членството възниква след нарочно решение на Управителния съвет на Организацията и заплащане на членски внос за текущия месец и месеците до края на отчетния период съгласно ал. 6. Кандидатът за член трябва да подаде писмена молба, съдържаща заявление, че познава и приема устава и другите устройствени документи на Организацията, желае да бъде приет за член на Организацията. (3) Управителният съвет на Организацията разглежда молбата и се произнася по нея в срок от деветдесет дни след получаването и.

ЗАЯВЛЕНИЕ за членство в ПОБФБ


При коректно попълнено и успешно изпратено Зааявление за членство, представител на УС на ПОБФБ ще се свърже с Вас в сроковете определени в УСТАВА.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
С натискането на бутона “Изпрати”:
1. Заявявам желанието си да бъда приет за член на ПОБФБ;
2. Декларирам, че съм правоспособен Магистър-фармацевт на територията на Р. България;
3. Декларирам, че съм запознат и че ще спазвам Устава на ПОБФБ и решенията на УС на ПОБФБ;
4. Съгласен съм, изпратените от мен данни да бъдат включени в Регистъра на ПОБФБ.