УСТАВ

на

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЧНИТЕ ФАРМАЦЕВТИ В БЪЛГАРИЯ


Днес, 01 май 2006 год. в град София ние, долуподписаните, на основание чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел подписахме този Устав на Сдружение с нестопанска цел "ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЧНИТЕ ФАРМАЦЕВТИ В БЪЛГАРИЯ" при следните условия:
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Статут
Чл.1.(1) ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЧНИТЕ ФАРМАЦЕВТИ В БЪЛГАРИЯ, наричана за краткост в този Устав "Организацията", е национална доброволна, неправителствена, неполитическа, нерелигиозна организация в отрасъл на фармацевтите, работещи в болници и други лечебни заведения, която е регистрирана като юридическо лице съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Организацията има запазено и защитено от закона наименование, знак и печат.
Наименование
Чл.2.(1) Наименованието на организацията е "ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЧНИТЕ ФАРМАЦЕВТИ В БЪЛГАРИЯ".
(2) Наименованието на клоновете на Организацията се образува, като към нейното наименование се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.
Седалище и адрес
Чл.З. Седалището и адресът на Организацията е: София-1421, бул. "Пенчо Славейков" №52А, за Николина Първанова Христова
II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. Вид на дейността
Чл.4. „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЧНИТЕ ФАРМАЦЕВТИ В
БЪЛГАРИЯ" се самоопределя като организация, осъществяваща дейност в частна полза на своите членове при спазване на този Устав, законите на Република България и решенията на ръководните си органи.
Цели
Чл.5. Целите на Организацията са:
1. Защита на професионалните интереси на членовете на Организацията.
2. Утвърждаване на висок морал и професионализъм у болничните фармацевти и всички нейни членове свързани с болничната фармация.
3. Издигане престижа на българската фармация и развитието и сътрудничество със сродни организации главно на европейско ниво и от страните, членки на Европейския съюз.
4. Защита на интересите на хората, свързани със здравеопазването им и компетентната фармацевтична помощ.
Средства за постигане на целите
Чл.6. Организацията ще се стреми да постига посочените в чл. 5 цели чрез:
1. Изготвяне и представяне на свои платформи, програми, становища, искания декларации пред държавни, ведомствени, образователни, стопански обществени институции и организации.
2. Участие във формирането на нормативната база, стратегия и политика в здравеопазването, фармацевтичната наука, образованието и промишлеността.
3. Проучване, обсъждане и разпространение на съвременните тенденции в развитието на фармацията.
4. Създаване на библиотека и издаване на печатен орган.
5. Установяване на контакти със сродни сдружения и организации в България и чужбина.
6. Провеждане на курсове за повишаване на квалификацията, научни прояви и форуми.
7. Водене на регистър на болничните фармацевти в България.
Предмет на дейност
Чл.7.(1) Организацията има за предмет на дейност представителство и защита на професионалните интереси на нейните членове, подпомагане и насърчаване развитието на тяхната дейност чрез използването на средствата и преследване на целите, посочени в този Устав.
(2) Организацията има за предмет на допълнителна стопанска дейност издателска дейност на брошури и материали, свързани с дейността й.
(3) Приходите от дейността на Дружеството се използват само за постигането на целите, посочени в чл. 4.
(4) Организацията не разпределя печалба и използва приходите от осъществяваната допълнителна стопанска дейност за постигането на определените в този Устав цели.
III. УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО Органи на управление
Чл.8.(1) Органи на Организацията са Общото събрание, Управителният съвет, Председателят и Контролният съвет.
(2) Върховен орган на Организацията е Общото събрание.
(3) Управителен орган на Организацията е Управителният съвет.
(4) Представителен орган на Организацията е Председателят.
(5) Специализиран контролен орган на Организацията е Контролният съвет.
А. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Състав на Общото събрание
Чл.9.(1) Върховен орган на Организацията е Общото събрание, в което участват всички членове, лично или чрез нотариално упълномощен представител.
(2) Пълномощник на член на Организацията може да бъде само физическо лице. Пълномощното се издава в писмена форма, изрично за участие в Общото събрание и може да важи за ограничен или неограничен брой заседания. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си. Всеки пълномощник представлява само един член (не повече от ..един.... член) на Общото събрание.
Правомощия на Общото събрание
Чл.10.(1) Общото събрание има следните правомощия:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. Взема решение за участие в други организации;
6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Организацията;
7. Приема основните насоки и програма за дейността на Организацията;
8. Приема бюджета на Организацията;
9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
11. Отменя решения на другите органи на Организацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Организацията.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Организацията. Те подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация от всеки член или орган на Организацията или от прокурора в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Свикване на Общото събрание
Чл.11.(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно (редовно Общо събрание).
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по инициатива на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Организацията (извънредно Общо събрание). Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Организацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневният ред, датата, часът и мястото на провеждането, както и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се обнародва в „Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Организацията, най-малко един месец преди насрочения ден.
(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, се предоставят на. разположение на членовете на адреса на управление на Организацията. При поискване те им се предоставят безплатно по пощата или с други технически и електронни средства за комуникация.
Провеждане на Общото събрание
Чл.12.(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.
(2) Общото събрание се открива от Председателя, който предлага избор на ръководство на събранието (председател, секретар и преброители на гласовете).
(3) Събранието се ръководи от председателя. Секретарят изготвя протокол, който се подписва от него, от председателстващия, както и от преброителите на гласовете.
(4) На заседанието на Общото събрание се изготвя Списък на присъстващите членове или техните представители, които се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателстващия и секретаря на Общото събрание.
Право на глас
Чл.13.(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Организацията;
2. Него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
3. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Приемане на решения от Общото събрание
Чл.14.(1) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно.
(2) Решенията на Общото събрание по чл. 10, т. 1 и т. 6 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.
(4) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи и изисква точното записване на взетите решения в протокола.
(5) Протоколът на Общото събрание, приложеният към него Списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание се съхраняват пет години.
(6) Допуска се гласуване на извънредни точки не посочени предварително в дневния ред.
Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Състав на Управителния съвет
Чл.15.(1) Висш орган за управление и ръководство на Организацията е Управителният съвет. Управителният съвет се състои от три до седем лица, които са членове на Организацията, избрани от Общото събрание за срок от четири.
(2) На първото си заседание Управителният съвет избира свои Председател и Заместник - председател.
(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(4) До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява своите функции.
Правомощия на Управителния съвет
Чл.16. Управителният съвет има следните правомощия:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устава;
3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Организацията;
5. Определя реда и организира извършването на дейността на Организацията и носи отговорност за това;
6. Приема и изключва членове;
7. Определя адреса на Организацията;
8. Определя ликвидатор;
9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са от компетентността на друг орган;
10. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
Заседания на Управителния съвет
Чл.17.(1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и дейността на Организацията. Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика извънредно заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако той не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. Свикването на заседание на Управителния съвет се извършва с писмена покана, по телефон, факс или електронна поща. Материалите за свикването на Управителния съвет се осигуряват своевременно от лицата инициирали свикването му.
(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от Заместник-председателя или от друг, определен от Управителния съвет негов член.
Приемане на решения от Управителния съвет
Чл.18.(1) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Всеки член може да представлява по изрично писмено пълномощно само един от другите членове на Управителния съвет.
(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) Решенията се взимат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите, а решенията относно определянето на ликвидатор и решенията по чл. 16, т. 3 и т. 6 от Устава - с мнозинство от всички членове.
(4) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се заверява от Председателя и лицето, изготвило протокола, и, заедно с писмените материали по свикване и провеждане на заседанието, се съхранява за срок от 10 години. Всеки член на Управителния съвет има право да следи за точността и коректността на отразяването в протокола.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
(6) Решенията на Управителния съвет, взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание като арбитър, по искане на всеки заинтересован член или орган на Организацията, в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.
В. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Правомощия на Председателя
Чл.19.(1) Председателят на Организацията е Председател и на Управителния съвет. Председателят на Организацията се избира от Управителния съвет измежду членовете на Управителния съвет за срок от 4 години.
(2) Председателят може да бъде преизбиран до два мандата. До избирането на нов Председател старият продължава да изпълнява своите функции.
(3) Председателят има следните правомощия:
1. Представлява Организацията пред държавата, нейните органи и учреждения и пред съдебните власти, както и пред всички физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. Осъществява оперативното ръководство и управление на Управителния съвет на Организацията;
3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
4. осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Организацията;
5. Утвърждава щатното разписание и назначава служителите на организацията;
(4) При отсъствие на Председателя, Заместник-председателят изпълнява функциите му по този Устав.
Г. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Състав на Контролния съвет
Чл.20.(1) Контролният съвет е специализираният контролен орган на Организацията, който се състои от трима членове, избрани от Общото събрание на Организацията. Контролният съвет избира от своя състав Председател, който участва в заседанията на Управителния съвет без право на глас.
(2) Контролният съвет провежда не по-малко от едно редовно заседание на дванадесет месеца (посочва се периодът).
Правомощия на Контролния съвет
Чл.21. Контролният съвет има следните правомощия:
1. контролира спазването на Устава и следи за законосъобразността на решенията на ръководните органи на Организацията;
2. контролира опазването на имуществото на Организацията;
3. дава заключение по годишния финансов отчет и по изпълнението на бюджета на Организацията;
4. проверява финансовата дейност и счетоводната отчетност, като информира Управителния съвет и се отчита пряко пред Общото събрание.
IV. КЛОНОВЕ
Откриване на клон
Чл.22.(1) С решение на Общото събрание на Организацията могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището й. Доколкото Общото събрание не реши друго, клоновете се откриват в шест областни центъра.
(2) Клоновете се ръководят от управител и извършват дейностите, определени с решението за откриването им.
(3) Управителите на клоновете представляват Организацията за дейността на клона, като осъществяват обема от дейности и задачите на Организацията на местно равнище пред представителите на местната власт. Те се отчитат най-малко веднъж годишно пред Общото събрание на Организацията за дейността на клона и разходените средства.
Наименование на клон
Чл.23. Наименованието на клона се образува по реда на чл. 2, ал. 2 от този Устав.
Приложим закон
Чл.24. Учредяването, дейността и закриването на клон в чужбина се урежда от закона на страната, в която клонът има своето седалище.
V. ЧЛЕНСТВО
Възникване на членствено правоотношение
Чл.25(1) Всеки правоспособен фармацевт, който работи в областта на болничната фармация, както и други фармацевти пряко свързани с болничната дейност, могат да отправят молба за членство до Управителния съвет на Организацията.
(2) Членството възниква след нарочно решение на Управителния съвет на Организацията и заплащане на членски внос за текущия месец и месеците до края на отчетния период съгласно ал. 6. Кандидатът за член трябва да подаде писмена молба, съдържаща заявление, че познава и приема устава и другите устройствени документи на Организацията, желае да бъде приет за член на Организацията.
(3) Управителният съвет на Организацията разглежда молбата и се произнася по нея в срок от деветдесет дни след получаването й.
(4) За задълженията на Организацията членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Организацията.
(5) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Почетни членове
Чл.26. Лица с особени заслуги към Организацията и фармацията могат да бъдат провъзгласявани за "почетни членове" на Организацията от Управителния съвет по предложение на някой от редовните й членове. Статутът на "почетен член" не дава права и не поражда задължения като на редовен член на Организацията.
Благодетелни членове
Чл.27. Лица със значителен принос или дарения в полза на Организацията могат да бъдат провъзгласени от Общото събрание за "благодетелни членове" по предложение на Управителния съвет на Организацията. Статутът на „благодетелен член" не дава права и не поражда задължения като на редовен член на Организацията.
Права на членовете
Чл.28. Редовните членове на Организацията имат следните права:
1. Да участват в Общото събрание и в управлението на Организацията.
2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Организацията.
3. Да изискват пълна информация за всички дела на Организацията.
4. Да правят предложения, искания, възражения, протести и др. на всички нива на във връзка с дейността на Организацията.
Задължения на членовете
Чл.29. Редовните членове на Организацията са длъжни:
1. Да съдействат за постигане целите на Организацията.
2. Да спазват Устава, принципите и решенията на ръководните органи.
3. Да плащат редовно членски внос.
4. Да не използват членството си в Организацията за постигане на свои користни цели, както и за целите на политически, професионални и др. организации, в които членуват или запелите на ведомства и фирми, в които работят;
5. Да не уронват по никакъв начин престижа и доброто име на Организацията със свои действия, бездействия или изказвания.
Прекратяване на членството. Изключване
Чл.30.(1) Всеки член може да напусне Организацията по свое желание. За това си намерение той уведомява Управителния съвет на Организацията.
(2) Прекратяване на членството в Организацията става въз основа на писмена молба за доброволно напускане, отправена до Управителния съвет на Организацията. Независимо от подадената молба за напускане, членът е длъжен да заплати дължимия членски внос към датата на напускането.
(3) Управителният съвет може да изключи член на Организацията, който:
1. Не е заплатил дължимия членски внос по реда, установен в чл. 33, ал. 2 и ал. 3 от Устава;
2. С действията си системно пречи за постигане целите на Организацията, петни името й или злепоставя интересите на отделни членове на Организацията, злоупотребява или системно не отчита събрани средства на Организацията;
3. Бъде поставен под запрещение или бъде лишен от право да упражнява професията на фармацевт, бива поканен да реализира дължимото си поведение или да напусне доброволно Организацията.
(4) Изключваният член следва да бъде поканен и има право да се яви на заседанието на Управителния съвет на Организацията и да направи устно или писмено изявление. Гласуването на решението за изключването е тайно.
(5) В седемдневен, срок от решението на УС на Организацията за изключване, изключеният член може да подаде жалба срещу решението пред Общото събрание на Организацията. Изключването може да бъде отменено от Общото събрание, което може да постави отмяната под условие за настъпването на определени от него обстоятелства или изпълнението на определени от него изисквания.
(6) Напускащите и изключените членове на Организацията нямат права върху имуществото й и не могат да претендират за възстановяване на внесения членски внос.
VI. ИМУЩЕСТВО И ВНОСКИ
Имущество
Чл.31. Имуществото на Организацията се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др., придобити от Организацията.
Източници за набиране на средства
Чл.32. Средствата на Организацията се набират от:
1. Имуществените членски вноски, които правят членовете;
2. Приходи от дейностите по чл. 7, ал. 1 от този Устав;
3. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
Имуществени членски вноски
Чл.33.(1) Имуществените вноски на членовете на Организацията са равни по размер за всички членове.
(2) Размерът на имуществените членски вноски се определя от Общото събрание в края на всяка календарна година за следващата година. За годината на учредяването на Организацията годишната членска вноска е в размер на 40,00 лв. и се внася в 15-дневен срок от провеждане на учредителното събрание.
(3) Всеки член на Организацията заплаща членската си вноска на две равни части - до 31 май и до 30 ноември на годината, за която се отнася плащането.
Дарения и завещания
Чл.34.(1) В полза на Организацията могат да се правят дарения и завещания безусловно и под условие.
(2) Предмет на дарение или завещание в полза на Организацията могат да бъдат право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, дялови и акционерни участия, ценни книжа, права върху нематериални блага и др.
(3) Организацията има право да откаже да приеме дарение или завещание, направено под условие, което е неприемливо за него според Председателя.
(4) Всяко дарение и завещание се вписва в специална книга за даренията и завещанията, която се води от Председателя.
Разходи
Чл.35. Организацията разходва средствата си в рамките и в изпълнение на утвърдения бюджет. Всяка година до края на месец декември Председателят внася в Управителния съвет проекта на бюджет на Организацията, за да бъде включен в дневния ред на Общото събрание.
Образуване на целеви фондове
Чл.36. Организацията с решение на Управителния съвет може да образува целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се набират от заинтересованите членове на Организацията.
VII. CPOK И ПРЕКРАТЯВАНЕ Прекратяване на Организацията
Чл.38.(1) Организацията не е ограничена със срок или други прекратителни условия.
(2) Организацията може да се прекрати само по решение на Общото събрание или по решение на съда по регистрация в предвидените от закона случаи.
Процедура по ликвидация
Чл.39. При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда на чл. 14 и чл. 15 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Ликвидатор
Чл.40. Ликвидатор на Дружеството е определено от Управителния съвет лице.
Имущество след ликвидацията.
Чл.41. Имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на неговите кредитори, се разпределя поравно между членовете на Дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Дружеството има свой печат, емблема, почетен знак и значка, с която отличава своите почетни и благодетелни членове.
§2 За неуредените изрично в този Устав въпроси се прилага действащото българско законодателство.
§3 Този Устав бе приет на Учредителното събрание на Организацията, проведено в град София на 01.05.2006 год.
Настоящия Устав акт бе съставен и подписан в два еднообразни екземпляра с еднаква сила - един за Дружеството и един за съда.

УЧРЕДИТЕЛИ:
1. Илия Павлов Чорбаджийски
2. Светла Сталинова Георгиева
3. Минко Борисов Гатев
4. Николина Първанова Христова
6. Лидия Американова Токусчиева
7. Стоянка Костова Попова
5. Димитър Иванов Тонев
8. Весела Стоилова Божилова
9. Виолета Славчева Христова
10. Марияна Костова Младенова
11. Ирена Исакова Велева
12. Доля Георгиева Симеонова
13. Сава Огнянов Георгиев
14. Миролюба Димитрова Бадинска


download
Файлове за сваляне:


Устав на ПОБФБ: Ustav_BG_24092009.pdf